اخبار

شماره های خدماتی

Image 1

شماره های خدماتی

با توجه به اعلام شرکت همراه اول 

کلیه ی شماره هایی که از ابتدای سال جاری خدماتی شده اند از حالت خدماتی خارج می شوند