اخبار

اخبار مربوط به شرکت

شرایطی جدید برای خدماتی شدن خطوط

1395-10-15 09:36:56

زمان گزارش گیری

حدااکثر زمان گزارش گیری

خدماتی نمودن شماره های ارسال پیامک کوتاه

اطلاعیه شماره های خدماتی

1395-10-15 11:08:29

انتقال مخاطبین

امکان انتقال مخاطبین از سامانه قدیم به سامانه جدید