تعرفه شماره اختصاصی

جدول تعرفه سرویس برقراری شماره اختصاصی1000

رقم نمونه شماره شماره انتخابي شماره غیرانتخابي
14 10001234567890 320.000 ريال 160.000 ريال
13 1000123456789 800.000 ريال 400.000 ريال
12 100012345678 1.600.000 ريال 800.000 ريال
11 10001234567 3.000.000 ريال 1.500.000 ريال
10 1000123456 4.000.000 ريال 2.000.000 ريال
9 100012345 5.000.000 ريال 2.500.000 ريال
8 10001234 7.000.000 ريال 3.500.000 ريال
7 1000123 50.000.000 ريال
6 100012 100.000.000 ريالجدول تعرفه سرویس برقراری شماره اختصاصی5000


رقم نمونه شماره شماره انتخابی شماره غیرانتخابی
14 50005123456789 استعلام 100.000ريال
13 5000512345678 استعلام 200.000 ريال
12 500051234567 استعلام 300.000 ريال
11 50005123456 استعلام 500.000 ريال
10 5000512345 استعلام 800.000 ريال
9 500051234 استعلام 1500000 ريال
8 50005123 استعلام