اعضاء شرکت


نام مسئولیت تخصص
جواد شایق رئیس هیئت مدیره،مدیر بازرگانی کارشناس فروش MARKETING
علیرضا شایق مدیر عامل مدیریت حرفه ای DBA
محمد علی سعادت جو مدیرفنی دکترا IT
مریم زارع پشتیبانی کارشناس IT
فاطمه فغانی پشتیبانی کارشناس IT
دانیال شهپر پشتیبانی کارشناس IT
فهیمه دهقانی پشتیبانی کارشناس IT
امیر رنجبری مدیر مالی،اداری کارشناس حسابداری
وحیده فلاح حسابدار کارشناس حسابداری
سعیده زارع مسئول دفتر کارشناس
ناهید فتوحی مدیرنمایندگان کارشناس بازرگانی
مطهره ایزد پناه مسئول فروش پیامک کارشناس فروش
بهمن مهری مسئول فروش نرم افزار کارشناس فروش
امیر طهان کارشناس تحلیل سیستم ها کارشناس صنایع
وحیده السادات هاشمی برنامه نویس کارشناس نرم افزار
محمد رضا هاشم لو برنامه نویس کارشناس نرم افزار
محمدمهدی مشکاتیان راد برنامه نویس کارشناس نرم افزار
عرفان زارع مهرجردی برنامه نویس کارشناس نرم افزار
علی کوکی برنامه نویس کارشناس نرم افزار
محسن بهادرنیا پشتیبانی سرور کارشناس نرم افزار