اخبار

شماره های خدماتی

Image 1

شماره های خدماتی

با توجه به اعلام شرکت همراه اول اقدام برای خدماتی نمودن شماره های ارسال پیامک کوتاه از ابتدای مهر ماه امکان پذیر می باشد